Menu główne
Strona główna
Aktualności
Zawody Drwali
Historia
Forum
Regulaminy i umowy
Licencje Firm Leśnych
Dołącz do Stowarzyszenia
Mapka Regiony
Kontakt
English
About us
Linki
Strona główna arrow Aktualności arrow 20111014 KATALOG PRACOCHŁONNOŚCI. KATALOG PRACOCHŁONNOSCI 2.
Dla członków SPL

Zapomniałeś hasło
Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

20111014 KATALOG PRACOCHŁONNOŚCI. KATALOG PRACOCHŁONNOSCI 2. PDF Drukuj
Wpisał: Sokolski Stefan   
14.10.2011.
Przedstawiamy Państwu  artykuł jaki ukazał się 30 września 2011 na portalu drwal.net.pl pt. „Katalog pracochłonności” podpisany przez rzecznika prasowego Lasów Państwowych Panią Annę Malinowską.Przedstawiamy również odpowiedź pełnomocnika wydawcy miesięcznika Drwala redaktora Witolda Łasicy pt „Katalog pracochłonności 2”. Czekamy na komentarz SPL!Katalog  pracochłonności                                               

W sprawie katalogów norm czasu dla prac leśnych w ostatnim czasie jest stosunkowo głośno, a to za sprawą Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które stoi na stanowisku, że podstawą wszelkich rozliczeń z Lasami Państwowymi za wykonane usługi powinny być katalogi norm czasowych. Należy przy tym zaznaczyć, że środowisko przedsiębiorców leśnych, jak również i praktyków leśników jest w tej sprawie podzielone (zróżnicowane).

Katalogi norm czasu nie mają i nie będą miały wpływu na poprawę kondycji firm leśnych i nie stanowią również bardzo ważnego elementu współpracy przedsiębiorczości leśnej z Lasami Państwowymi.


Prace nad nowym katalogiem norm czasu dla prac leśnych nie zostały odrzucone przez Dyrekcję Generalną LP. Są one nadal kontynuowane i obejmują opracowanie nowych norm czasowych dla prac leśnych we wszystkich działach gospodarki leśnej, czyli pełny zakres wykonywanych czynności w poszczególnych pracach. W wyniku tych prac powstanie zupełnie nowy dokument z nowymi normami czasowymi. Tworzenie nowych norm odbywa się zgodnie z przyjętą dla tych czynności metodyką i standardami (chronometraże prac) i ze względu na olbrzymi zakres i pracochłonność wymaga to adekwatnego czasu na jego ostateczne opracowanie. Zakładany termin ich zakończenia, to koniec 2013 r.


Katalogi norm czasu dla prac leśnych stanowią wewnętrzny akt normatywny Lasów Państwowych wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do stosowania wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Ma ono służyć, jako pomocnicze narzędzie w pracach planistycznych, prognozach w tym zakresie i kosztorysowaniu wykonawstwa prac przez własnych pracowników LP.


Dyrektor Generalny LP nie może w świetle obowiązującego prawa (ustawa o cenach oraz ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów) nakazać obligatoryjności stosowania własnych (LP )
 norm czasowych, jako podstawy do tworzenia cen na usługi świadczone przez niezależne, zewnętrzne podmioty gospodarcze, funkcjonujące na wolnym rynku usług. Jednocześnie należy mieć również na uwadze fakt, że kontraktowanie usług odbywa się trybie zamówień publicznych, w którym to zewnętrzne podmioty gospodarcze przedstawiają własną ofertę, w tym również cenę, na wykonanie danych prac w formie usługowej. Dlaczego ma się więc ograniczać konkurencję (zdrową konkurencję), własne (przedsiębiorców) zachowania i kalkulacje, oparte na własnych możliwościach wykonawczych, faktycznych wydajnościach, a nie wyłącznie wg czasowych norm katalogowych, których katalogi norm pracochłonności ustawa o cenach wyeliminowała ze stosowania.

Zgodnie z wyżej przytoczonymi regulacjami prawa, w tym również zgodnie z art. 81 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zakazane są nie tylko wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, ale też wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na rynek usług między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w swoim orzecznictwie uznał występujący przepływ informacji w ramach stowarzyszeń przedsiębiorców dot. m.in. wielkości sprzedaży czy stosowany przez nich system cen za działania umożliwiające dostosowanie ich własnych zachowań w celu uniknięcia bezpośredniej konkurencji między sobą. Z reguły tego rodzaju zachowania zakazane są w ramach związków przedsiębiorców oraz wówczas, gdy podmioty faktycznie biorą udział w systemie, który ma na celu wyeliminowanie niepewności co do przyszłych działań konkurentów, a wykorzystują do tego przekazane ustalenia i informacje.


W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, odnośnie praktyk ograniczających konkurencję zakazano (art. 6, ust.1 ) podejmowania działań ograniczających konkurencję, polegających na zawieraniu ograniczających ją, niedozwolonych porozumień, w szczególności polegających m.in. na :


  • ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,

  • ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z niego przedsiębiorców nieobjętych

  • porozumieniem,

  • uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tychże

  • przedsiębiorców i organizatora przetargu warunków składanych ofert, zwłaszcza zakresu prac lub ceny.

Przytaczając powyższe regulacje prawne, w tym również i wspólnotowe, należy stwierdzić, że system ustalania cen oparty na jakichkolwiek wskazaniach, dyrektywach lub normach, stanowi naruszenie tych przepisów prawa i powinien już dawno trafić „do lamusa”. Dlatego też w najbliższej przyszłości katalog norm czasu dla prac leśnych będzie miał zastosowanie wyłącznie jako narzędzie porównawcze, stosowane w analizach lub też w badaniach nad ergonomią pracy.

Podobnie sprawa dotyczy wystąpień Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych o dokonanie przez Lasy Państwowe podwyżek stawek godzinowych za wykonywane prace, dostosowanych do poziomu wyliczonego przez SPL. Należy stwierdzić, że działanie takie pozostaje w dużej kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi pewnymi standardami w tym zakresie. Informowanie potencjalnych klientów o dokonanych podwyżkach cen, traktowane jest jako wskazanie do przestrzegania zaleceń dotyczących poziomu cen i stanowi praktyki ograniczające konkurencję. Zawiadamianie o podwyżkach cen skierowane do klientów nie mogą bowiem być wykorzystywane przez pozostałych przedsiębiorców będących graczami na rynku do kształtowania ich własnych cen. Praktyka stosowania lub ogłaszania zalecanych lub maksymalnych cen może ułatwiać zmowę między usługodawcami poprzez wymianę informacji o preferowanym poziomie cen i zmniejszenie prawdopodobieństwa ich obniżenia.


Pozdrawiam

A. Malinowska

 

Katalog pracochłonności 2


Pamiętam, jak na studiach leśnych jeden z profesorów powtarzał często, że leśnictwo składa się z trzech wzajemnie wspierających i uzupełniających się części: administracji leśnej, robotników leśnych i drzewiarzy. Dzisiaj te stare nauki odeszły już do lamusa, przegrały z obecną ekonomią, przepisami – często implementowanymi z zewnątrz, partykularnymi interesami, a także z ludzką naturą.


Jednym z przykładów tej porażki jest, moim zdaniem, odpowiedź DGLP podpisana przez panią rzecznik Annę Malinowską na pytanie redakcji Drwala dotyczące terminu opublikowania nowych katalogów pracochłonności.


Po szybkim przewertowaniu rocznika 2008 Drwala znalazłem cztery materiały, opisujące spotkania przedstawicieli przedsiębiorców leśnych z administracją LP. Trzy z nich odbyły się na szczeblu DGLP, jedno na szczeblu RDLP. Szacuję, że w ostatnich pięciu latach odbyło się około 20 takich spotkań, których ślad można znaleźć w artykułach Drwala. Na przykład 16 maja 2008 r. w Gołuchowie odbyło się spotkanie zarządu SPL z dyrektorem generalnym LP. W artykule będącym sprawozdaniem z przebiegu tego spotkania można przeczytać m.in.:
 Inne tematy poruszone podczas spotkania: (…) Nowelizacja katalogów pracochłonności. Trzeba zweryfikować normy czasu na niektóre prace leśne w obowiązującym katalogu pracochłonności, zwłaszcza w pracach szkółkarskich. Należy rozważyć możliwości obligatoryjnego stosowania katalogu do rozliczeń za wykonywane usługi z prywatnymi firmami leśnymi.

Kolejne spotkanie – 15–16 lipca 2008 r. w Cisnej – posiedzenie Zespołu Doradczego przy dyrektorze generalnym LP i stałych komisji ds. współpracy z firmami usługowymi z terenu rdLP w Krośnie, Lublinie i Radomiu. W sprawozdaniu z tego spotkania można przeczytać m.in.: …przedstawił nowelizację katalogów norm czasu pracy, w których uwzględniono informacje na temat 456 punktów normalizacyjnych z zakresu zagospodarowania lasu, 74 z zakresu zrywki drewna, 66 z pozyskania drewna oraz 8 prac nieobjętych dotychczas normowaniem i zaliczonych do prac z zakresu zagospodarowania lasu. (…) Punktem zapalnym w dyskusji stały się właśnie katalogi: padło pytanie, dlaczego LP stosują katalogi do kosztorysowania, natomiast nie wszystkie jednostki stosują je do rozliczeń z wykonawcami prac?


Takie same lub podobne sformułowania o katalogach pracochłonności są zawarte prawie w każdym opublikowanym w Drwalu sprawozdaniu ze spotkań przedsiębiorców leśnych z przedstawicielami LP różnego szczebla do 2011 roku włącznie!


Przyjmijmy założenie nr 1
, że osoby sporządzające raporty (przedstawiciele przedsiębiorców leśnych) rzetelnie przedstawiły przebieg poszczególnych spotkań.

W tym przypadku nie rozumiem, po co dyrektor Pigan rozmawiał 16 maja 2008 r. z zarządem SPL o katalogach pracochłonności, skoro odpowiedź pani rzecznik wyklucza ich inne zastosowanie niż do celów wewnętrznych LP? Przepisy, na które powołuje się ona w odpowiedzi, nie uległy zmianie w latach 2008–11. Być może, wszystkie punkty planu spotkania zostały 16 maja 2008 r. omówione i (chyba „z nudów”) zaczęto rozmawiać o katalogach…


Na każdym spotkaniu „z nudów” przedsiębiorcy leśni poruszają temat katalogów pracochłonności i na każdym spotkaniu „z nudów” przedstawiciele LP z nimi o tym dyskutują. To po co w takim razie przedstawia się 15–16 lipca 2008 r. m.in. przedsiębiorcom leśnym szczegółowy projekt nowych katalogów pracochłonności, skoro jest to tylko dokument wewnętrzny LP? Tych katalogów, których oczywiście jeszcze nie ma (patrz odpowiedź)!


Przyjmując założenie nr 1 za prawdziwe, można mieć wrażenie, że administracja LP nigdy nie traktowała i nie traktuje poważnie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorców leśnych. Trudno jest mi uwierzyć, że w trakcie tych 20 spotkań ta sprawa nie mogła zostać wyjaśniona!


Przyjmijmy założenie nr 2
, że osoby sporządzające raporty podczas spotkań czegoś nie dosłyszały lub coś źle zrozumiały. Jest to założenie bardzo hipotetyczne, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia takiego przypadku 20 razy pod rząd jest mniejsze niż trafienie szóstki w totka.

I tutaj mamy najsmutniejszą wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców leśnych i leśników w tzw. terenie: po opublikowaniu w Drwalu kolejnych sprawozdań z kolejnych spotkań przedstawicieli przedsiębiorców leśnych z przedstawicielami LP z rzekomo błędnymi wnioskami dotyczącymi katalogów pracochłonności, nikt z DGLP nie pofatygował się aby zamieścić sprostowanie i wyjaśnić Czytelnikom (podkreślam – także pracownikom terenowym LP), że nowelizacja katalogów pracochłonności to wewnętrzna sprawa LP i nie ma, i nie będzie ona miała wpływu na relacje między zulami a LP. Pewnie nikt z pracowników DGLP nie ma takiego formalnego obowiązku zamieszczania sprostowań w prasie fachowej, ale ten brak reakcji jest doskonałym przykładem lekceważenia przez górę przedsiębiorców leśnych i pracowników terenowych LP. Ta bezczynność jest również działaniem na szkodę LP, ponieważ ten szum informacyjny ma zły wpływ na pracę w terenie: zmniejsza wydajność i zwiększa koszty pracy obu stron.


Przyjmijmy założenie nr 3
, że istnieje co najmniej jeden nieformalny ośrodek władzy w DGLP. Na spotkania z przedsiębiorcami leśnymi jeżdżą przedstawiciele pierwszego ośrodka władzy, a odpowiedź otrzymana przez redakcję Drwala była przygotowana przez przedstawicieli drugiego ośrodka władzy. Ten scenariusz nie jest nieprawdopodobny, tym bardziej że zbliżają się wybory…

Zawsze warto z takich informacji – jak otrzymana przez Drwala odpowiedź – wyciągnąć wnioski na przyszłość. Myślę, że podstawową sprawą jest sporządzanie i podpisywanie przez strony protokołu z każdego spotkania, zawierającego m.in. spis podjętych decyzji. Zgoda stron na sporządzenia i podpisywanie takich protokołów będzie testem dobrych intencji w stosunku do partnera. Drwal z przyjemnością będzie takie sprawdzone i konkretne informacje dla przedsiębiorców leśnych i pracowników terenowych LP publikował. Dzięki temu można będzie w przyszłości unikać szumu informacyjnego w naszym środowisku.


Czekamy na komentarze SPL, Czytelników oraz pracowników LP (osoby komentujące tę odpowiedź DGLP mogą zastrzec swoje dane tylko do wiadomości redakcji).


Witold Łasica
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2017 SPL Goluchow
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.